‘ธ.ก.ส.’ ปล่อ ยสินเชื่อ ช่วยเกษ ตรกรรับมือภั ยแล้ง

Sponsored Ad

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ช่วยเหลือ “เกษตรกร” ในช่วงภัยแล้ง ผ่านสินเชื่อแล้วกว่า 30,000 ราย รวมวงเงิน 4,600 ล้านบาท

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากส ถานการณ์ภัยแล้ งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆ มา ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงได้จัดทำโคร งการส นับสนุนสินเชื่อ เงื่อนไขและดอกเบี้ยผ่อนปรน จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษต รกรใ นช่วงวิกฤติภัยแล้งแล้วจ  ำนวนกว่า 30,000 ราย จำน วนเงินกว่า 4,600 ล้านบาท ประกอบด้วย สิ นเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน จำนวนเงิน 110 ล้านบาท เกษตรกร 2,315 ราย สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนเงิน 3,766 ล้านบาท เกษตรกร 21,658 ราย และสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ จำนวนเงิน 809 ล้านบาท เกษตรกร 6,123 ราย

สำหรับสินเชื่อ 3 โครงการ ประกอบด้วย

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงิน รวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตป  ระจำวัน หรือฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน  ของเกษ ตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องมือ/อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับจากวันกู้

2.สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภา  พชีวิต วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุ นฟื้นฟูการผลิตที่  ได้รับความเสียหาย หรือเป็นค่าลงทุนส ร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร/เครื่องมือ/เครื่องจักรการเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความ ช่ว ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  กรณีฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย (MRR-2) ร้อยละ 4.5 0 ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้

3.สินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษ  ตร วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา และป  รับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤติ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2 ร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ถึง 31 ธ.ค. 2563.

‘ธ.ก.ส.’ ปล่อ ยสินเชื่อ ช่วยเกษ ตรกรรับมือภั ยแล้ง
Sponsored Ad
Scroll to top